• image

  เบอร์โทรศัพท์
  042-512-434

 • image

  เวลาทำการ
  จ - ศ 08.00 - 17.00

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

Office of the Vocational Education Nakhonphanom

ปรัชญา “อาชีพเป็นแกนนำ คุณธรรมมาประกอบ รอบคอบด้วยปัญญา ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์
วิสัยทัศน์ “มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสนองความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
อัตลักษณ์ “จิตอาสาพัฒนาชุมชน”
เอกลักษณ์ “เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษาและบริการชุมชน”

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

ข่าวนักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

ข่าวรับสมัครงาน

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

ข่าวงานพัสดุกลาง

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

  นายพิเชฎฐ์ หลั่งทรัพย์

  กิจกรรมภายใน

  Nakhon Phanom Technical College

  ประมวลภาพ พิธีรำบวงสรวง พญาศรีสัตตนาคราช 2561

  ประมวลภาพพิธีรำบวงสรวง พญาศรีสัตตนาคราช 7 วัน 7 คืนโดยความร่วมมือระหว่างร้านครามนครพนมและวิทยาลัยเทคนิคนครพนมมาชมบรรยากาศ กันเลย! Let' Go!

  Posted by ชมรมดิจิทัลวิดีโอ เทคนิคนครพนม on Monday, July 16, 2018

  ระบบสารสนเทศ

  Information Systems

  Dowload เอกสาร

  NKP E-Office Service

  เว็บไซต์

  หน่วยงานภายในวิทยาลัย

  วารสาร/สิ่งพิมพ์

  เอกสารเผยแพร่

  งานประกันคุณภาพสถานศึกษา

  SAR

  SAR

  วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

  270 ถนนเฟื่องนคร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ 0 4251 2434 โทรสาร 0 4251 2435