• image

    เบอร์โทรศัพท์
    042-512-434

  • image

    เวลาทำการ
    จ - ศ 08.00 - 17.00

ผู้บริหารสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

นายพิเชฎฐ์ หลั่งทรัพย์

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายเมืองมนต์ เนตรหาญ

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายวิชาการ

นายสมภาร มีอุเทน

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายจักรี อุไรวงศ์

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน

นายวันชัย ไร่สงวน

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

270 ถนนเฟื่องนคร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ 0 4251 2434 โทรสาร 0 4251 2434