• image

  เบอร์โทรศัพท์
  042-512-434

 • image

  เวลาทำการ
  จ - ศ 08.00 - 17.00

ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

ประวัติความเป็นมา

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

รายนามผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ปี พ.ศ.
1 นายวิทยา  ไชยมนตรี ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2524-2531
2 นายสืบพงษ์  รักษาทรัพย์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2531-2534
3 นายวิทยา  ไชยมนตรี ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2534-2540
4 นายประเสริฐ  จันฤาไชย ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2540-2541
5 นายสัจจา  วาจาสัตย์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2541-2547
6 นายราชัน  บรรลุศิลป์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2547-2550
7 นายพงษ์ศักดิ์  ศิริขันธ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2550-2550
8 นายบุญเอก  ถาวรสิน ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2551-2551
9 นายพิเชฎฐ์  หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน

พ.ศ. 2552 กระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรให้เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยสารพัดช่างนครพนมสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2553  และปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยเทคนิคนครพนม” ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2558

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

สังกัดกองการศึกษาอาชีพ สำนักงานอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (เดิม) ได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2524 โดยใช้พื้นที่เดิมของวิทยาลัยเทคนิคนครพนม เป็นที่ตั้งใช้พื้นที่ทั้งหมด 23 ไร่ 3 งาน 7 ตารางวา ณ เลขที่ 270 ถ. เฟื่องนครนพ อ. เมือง จ. นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000 โทรศัพท์ 0-4251-2434 โทรสาร 0-4251-2435 ซึ่งมีประวัติ ดังนี้

พ.ศ. 2524  ได้มีการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็น โรงเรียนสารพัดช่างนครพนม
พ.ศ. 2525  มีการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น 225 ชั่วโมง
พ.ศ. 2534  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศยกระดับให้เป็นวิทยาลัย โดยใช้ชื่อว่า วิทยายาลัยสารพัดช่างนครพนม
พ.ศ. 2537  ได้เปิดการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระยะสั้นเพิ่มเติม คือ

 1.         1.  สาขาวิชาช่างยนต์
 2.         2.  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 3.         3.  สาขาวิชาบัญชี
 4.         4.  วิชาชีพระยะสั้น
พ.ศ. 2537  ได้เปิดการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระยะสั้นเพิ่มเติม คือ

 1.         1.  สาขาวิชาช่างยนต์
 2.         2.  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 3.         3.  สาขาวิชาบัญชี
 4.         4.  วิชาชีพระยะสั้น
พ.ศ. 2549 มีการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพิ่มเติมอีก คือ

 1.         1. ระดับ ปวช. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 2.         2. ระดับ ปวส. ภาคปกติ
 3.         3. ระดับ ปวส. เทียบโอนประสบการณ์

จำนวนนักเรียนนักศึกษาแยกตามห้อง

ประจำปีการศึกษา 2560

ที่ สาขาวิชา ระดับ ปวช. 1 รวม
กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 ทอ. ปป. รจ. ทวิศึกษา
1 ช่างยนต์ 31 30 28 28 35 152
2 ช่างไฟฟ้า 27 28 26 81
3 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 20 23 21 64
4 การบัญชี 29 26 28 83
5 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 37 37 36 9 119
6 คอมพิวเตอร์กราฟิก 11 11
7 อาหารและโภชนาการ 20 20
8 เทคโนโลยีสารสนเทศ 15 73 88
รวม 618
ที่ สาขาวิชา ระดับ ปวช. 2 รวม
กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 ทอ. ปป. รจ. ทวิศึกษา
1 ช่างยนต์ 27 26 28 81
2 ช่างไฟฟ้า 20 20
3 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 18 16 8 42
4 การบัญชี 27 23 26 76
5 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20 28 16 64
6 คอมพิวเตอร์กราฟิก 6 6
7 อาหารและโภชนาการ 13 13
78 เทคโนโลยีสารสนเทศ 14 77 91
รวม 393
ที่ สาขาวิชา ระดับ ปวช. 3 รวม
กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 ทอ. ปป. รจ. ทวิศึกษา
1 ช่างยนต์ 27 16 43
2 ช่างไฟฟ้า 18 14 32
3 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 18 25 43
4 การบัญชี 34 34 68
5 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 21 22 25 4 72
6 คอมพิวเตอร์กราฟิก 0
7 อาหารและโภชนาการ 16 22 38
8 คหกรรม 7 7
8 เทคโนโลยีสารสนเทศ 8 27 35
รวม 338
รวม ปวช. 1349
จำนวนนักเรียนนักศึกษาแยกตามห้องเรียน ระดับ ปวส.  ปีการศึกษา 2560
ที่ สาขาวิชา ระดับ ปวส. 1 รวม
ศูนย์ใน ศูนย์ท่าอุเทน ศูนย์ปลาปาก ศูนย์เรือนจำ
ปวช. ม.6 ปวช. ม.6 ปวช. ม.6 ปวช. ม.6
1 เทคนิคเครื่องกล (ทวิภาคี) 20 8 28
2 ไฟฟ้ากำลัง (ทวิภาคี) 12 7 19
3 อิเล็กทรอนิกส์ (ทวิภาคี) 22 2 24
4 การบัญชี 33 18 51
5 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9 16 8 33
6 คอมพิวเตอร์กราฟิก 3 3
7 อาหาร 3 1 4
8 คหกรรม 1 1
9 คอมพิวเตอร์เกมส์และแอนิฯ 14 6 20
10 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พิการ 8 8
รวม 191
ที่ สาขาวิชา ระดับ ปวส. 2 รวม
ศูนย์ใน ศูนย์ท่าอุเทน ศูนย์ปลาปาก ศูนย์เรือนจำ
ปวช. ม.6 ปวช. ม.6 ปวช. ม.6 ปวช. ม.6
1 เทคนิคเครื่องกล (ทวิภาคี) 17 1 18
2 ไฟฟ้ากำลัง (ทวิภาคี) 18 2 20
2 อิเล็กทรอนิกส์ (ทวิภาคี) 12 0 12
2 การบัญชี 16 2 18
3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 23 12 30 15 80
4 เทคโนโลยีสารสนเทศ 16 6 22
รวม 170
รวม ปวส. 361
รวมจำนวน นักศึกษา ปีการศึกษา2560 ทั้งหมด ทั้งสิ้น = 1710คน

ข้อมูลบุคลากร

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

ข้อมูลบุคลากร
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
1. อัตรากำลัง ปี 2560     ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
    ผู้ให้ข้อมูล งานบุคลากร
อัตรากำลังของวิทยาลัยเทคนิคนครพนม มีบุคลากรทั้งสิ้น 108 คน
ก. ข้าราชการ 33 คน
1 ผู้บริหาร 5 คน
2 ข้าราชการครู 27 คน
3 ข้าราชการพลเรือน คน
ข. ลูกจ้างประจำ 6 คน
1 ทำหน้าที่สอน 1 คน
2 ทั่วไป/สนับสนุน 5 คน
ค. พนักงานราชการ 4 คน
1 ทำหน้าที่สอน 4 คน
2 ทั่วไป/สนับสนุน คน
ง. ลูกจ้างชั่วคราว 67 คน
1 ทำหน้าที่สอน 34 คน
2 ทั่วไป/สนับสนุน 32 คน
จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ คน
ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่น คน
2. ข้อมูลบุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษา 108 คน
ก. ครูผู้สอน ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน รวม
 – ต่ำกว่า ม.6 คน คน 10 คน
 – ปวช./ม.6 คน 10 คน 15 คน
 – ปวส./อนุปริญญาตรี คน 10 คน คน
 – ปริญญาตรี 43 คน 20 คน 58 คน
 – ปริญญาโท 25 คน คน 25 คน
 – ปริญญาเอก คน คน คน
รวม 68 คน รวม 40 คน 108 คน
29
3. ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จำแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง
ก. ครูผู้สอน ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน รวม
 – จ้างด้วยงบบุคลากร คน คน คน
 – จ้างด้วยงบดำเนินงาน คน คน คน
 – จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน 34 คน 32 คน 68 คน
 – จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) คน คน คน
 – จ้างด้วยเงินอื่น ๆ คน คน คน
รวม 36 คน รวม 32 คน 68 คน

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ได้จัดการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร ดังนี้
 1.       1.  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
 2.       2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบปกติ และระบบทวิภาคี
 3.       3.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบปกติ และระบบทวิภาคี
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  เปิดสอนในสาขาวิชา
 1.      – สาขาวิชาการบัญชี
 2.      – สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
 3.      – สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
 4.      – สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 5.      – สาขาวิชาเสริมสวยและอาภรณ์
 6.      – สาขาวิชาสามัญ-สัมพันธ์
 7.      – สาขาวิชาช่างยนต์
 8.      – สาขาวิชาคหกรรม
 9.     – สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปิดสอนในสาขาวิชา
 1.      – สาขาวิชาช่างยนต์
 2.      – สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
 3.      – สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
 4.      – สาขาวิชาการบัญชี
 5.      – สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 6.      – สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
 7.      – สาขาวิชาคหกรรมการผลิต
 8.      – สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดสอนในสาขาวิชา
 1.    – สาขาวิชาเครื่องกลไฟฟ้า
 2.    – สาขาวิชาเทคนิคยายนต์
 3.    – สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์/ระบบภาพและเสียง
 4.    – สาขาวิชาการบัญชี
 5.    – สาขาวิชาการพัฒนาโปรแกรม (ระบบปกติ และทวิภาคี)
 6.    – สาขาวิชาเทคโนโลยีสำนักงาน (ระบบทวิภาคี)
 7.    – สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค
 8.    – สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
 9.    – สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 10.    – สาขาวิชาธุรกิจงานประดิษฐ์
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม เปิดสอนในระดับชั้น ปวช. ในโรงเรียนมัธยมและหน่วยงานอื่นมาขึ้น โดยเปิดหลักสูตรและศูนย์การเรียนรู้เพิ่มในปีการศึกษา 2560 ดังนี้
1. ศูนย์โรงเรียนปลาปากวิทยา จำนวน 3 สาขาวิชา
 1.    – สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
 2.    – สาขาวิชาบัญชี
 3.    – สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. ศูนย์อำเภอท่าอุเทน
 1.    • ระดับปวช.
 2.    – สาขาวิชาช่างยนต์
 3.    – สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 4.    – สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 5.    • ระดับปวส.
 6.   – สาขาวิชาเทคนิคยายนต์
 7.   – สาขาวิชาเทคโนโลยีสำนักงาน (ทวิภาคี)
3. ศูนย์เรือนจำกลางจังหวัดนครพนม
 1.    • ระดับปวช.
 2.    – สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 3.    – สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 4.    – สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 5.    • ระดับปวส.
 6.   – สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูลงบประมาณ

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

ข้อมูลอาคารสถานที่

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

ชื่อสถานศึกษา             วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

ชื่อภาษาอังกฤษ  NakhonPhanom Technical College

ที่ตั้ง               เลขที่  270ถนนเฟื่องนคร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

จังหวัดนครพนม  รหัสไปรษณีย์  48000

โทรศัพท์          042-512-434

โทรสาร           042-512-435

Website         www.nkptmc.ac.th

E-mail           nkptmc@gmail.com

 

ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ / อาคารของสถานที่

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม มีขนาดพื้นที่ 28 ไร่ 3 ตารางวา  อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 5 อาคาร  โรงฝึกงาน 5 หลัง  มีลักษณะการใช้งาน ดังนี้
<ol

 • อาคาร 1 เป็นอาคารคอนกรีต 3 ชั้น ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2512 ใน     ราคาก่อสร้างประมาณ359,100  บาท ประโยชน์ใช้สอยดังนี้

ชั้นที่ 1  ห้องงานกิจกรรม / ร้านค้าสวัสดิการ

ชั้นที่ 2  ห้องประชุม

ชั้นที่ 3  ห้องเรียน

2.อาคารอเนกประสงค์ เป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียว ห้องโถงโล่ง หลังคาปั้นหยาสูงพื้นที่ 920 ตารางเมตร ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 ในราคาก่อสร้างประมาณ 3,499,366 บาท ใช้เป็นหอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครพนม/โรงอาหาร

3.อาคารโรงฝึกงาน 5 หลัง มีพื้นที่ 1,050ตารางเมตร ประโยชน์ใช้สอยดังนี้

3.1 โรงฝึกงานแผนกช่างยนต์เครื่องยนต์ใหญ่

3.2  โรงฝึกงานแผนกช่างยนต์ซ่อมเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์

3.3 โรงฝึกงานแผนกช่างเชื่อมโลหะและเทคนิคพื้นฐาน

3.4 โรงฝึกงานแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

3.5 ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาศิลปกรรม/ ห้องพักครูสาขาวิชาศิลปกรรม

4.อาคาร 2 เป็นอาคารคอนกรีต 4 ชั้น ทรงจั่ว มีพื้นที่ 1,920 ตารางเมตร ราคาก่อสร้างประมาณ 9,700,000 บาท ประโยชน์ใช้สอยดังนี้

ชั้นที่1 ห้องศิลปะประดิษฐ์ 1, ห้องปฏิบัติการวิชาอาหาร-ขนม, ห้องพักครูคหกรรม, ห้องปฏิบัติการงานบริการอาหาร

ชั้นที่ 2 ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยตนเอง, ห้องภาษาอังกฤษ, ห้องคณิตศาสตร์

ชั้นที่ 3 ห้องวิทยาศาสตร์, ห้องปฏิบัติการผ้า 1, ห้องปฏิบัติการผ้า 2, ห้องปฏิบัติการผ้า 3

ชั้นที่ 4 ห้องภาษาจีน, ห้องสังคมศาสนา, ห้องคณิตศาสตร์, ห้องภาษาไทย

5.อาคาร 3 เป็นอาคารคอนกรีต 4 ชั้น มีพื้นที่ 1,920 ตารางเมตร ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2539 ราคาก่อสร้างประมาณ 11,710,000  บาท  ประโยชน์ใช้สอยดังนี้ คือ

             ชั้นที่ 1 ห้องเรียน, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

             ชั้นที่ 2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (การบัญชี) , ห้องปฏิบัติการวิชาพิมพ์ดีดภาษาไทย, ห้องปฏิบัติการวิชาพิมพ์ดีด – ภาษาอังกฤษ,ห้องพักครูคณะบริหารธุรกิจ

             ชั้นที่ 3 ห้องทฤษฎีวิชาการบัญชี1-2 , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-3

             ชั้นที่ 4 ห้องปฏิบัติและทฤษฎี สาขาวิชาการบัญชี

6.อาคารหอประชุมหลังเล็ก เป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียว มีพื้นที่ 228ตารางเมตร ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2512 โดยใช้งบวัสดุฝึกห้องพยาบาล และ คูหาลูกเสือวิสามัญ

7.อาคารโรงฝึกงานเทคนิคพื้นฐาน (เก่า) มีพื้นที่ 125ตารางเมตร ก่อสร้าง เมื่อปี พ.ศ. 2512ราคาก่อสร้างประมาณ 267,178 บาท เป็นพื้นที่สำหรับที่ทำการงานอาคารสถานที่ และงานพัสดุ

8. อาคารอเนกประสงค์ ขนาด 4 คูหาก่อสร้างเมื่อปี 2546 ห้องปฏิบัติการยามรักษาการณ์, ห้องศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center

9.อาคาร 4 เป็นอาคารโรงฝึกงานคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น ขนาด 220X50เมตร พื้นที่ใช้สอย 4,000 ตารางเมตร ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2553 งบประมาณ 19,500,000 บาท

             ชั้นที่ 1 ห้องปฏิบัติการเรียน การสอน สาขาวิชาช่างยนต์

             ชั้นที่ 2 ห้องปฏิบัติการเรียน การสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

             ชั้นที่ 3 ห้องปฏิบัติการเรียน การสอน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

             ชั้นที่ 4 ห้องปฏิบัติการเรียน การสอน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

10. อาคาร 5 เป็นอาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย  3,000  ตารางเมตร  ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2556   งบประมาณ  24,890,000  บาท

             ชั้นที่ 1ห้องสำนักงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา, ห้องสำนักงานองค์การวิชาชีพ, ห้องสำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา, ห้องสำนักงานลูกเสือ, ห้องประชุม, ร้านค้าสวัสดิการวิทยาลัยฯ

             ชั้นที่ 2 ห้องสำนักงานฝ่ายวิชาการ, ห้องสำนักงานสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน, ห้องสำนักงานฝ่ายแผนงานฯ, ห้องสำนักงานการเงินและบัญชี, ห้องสำนักงานการศึกษาระบบทวิภาคี, ห้องสมุดวิทยาลัยฯ

             ชั้นที่ 3 ห้องเรียนอัจฉริยะ  Smart classroom, ห้องประชุม, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

             ชั้นที่ 4 ห้องปฏิบัติการเรียน การสอน สาขาวิชาคหกรรม

11.อาคาร 6 เป็นอาคารโรงฝึกงานคอนกรีตเสริมเหล็ก 4  ชั้น  ขนาด  พื้นที่ใช้สอย  4,000  ตารางเมตร  ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2558   งบประมาณ  26,185,000  บาท กำลังดำเนินการก่อสร้าง

ข้อมูลสถานประกอบการ

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

สรุปจำนวนสถานประกอบการที่จัดการศึกษาร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคนครพนม
ระบบทวิภาคี และระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2560
สรุปรายชื่อสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2560 (ระบบปกติ)
ลำดับที่ สถานประกอบการ ที่อยู่ หมายเหตุ
แผนกวิชาช่างยนต์
1 บจก. โตโยต้านครพนม (1992) ผู้จำหน่ายโตโยต้า 207  ถ.นิตโย  ต.ในเมือง  อ.เมืองนครพนม  จ.นครพนม  48000
2 ร้านสมชายการช่าง 281/1  ถ.นิตโย  ต.ในเมือง  อ.เมืองนครพนม  จ.นครพนม  48000
3 ร้านสนามยานยนต์ 59  ม. 2  ต.ปลาปาก  อ.ปลาปาก  จ.นครพนม  48160
4 ร้านรุ่งเรืองแอร์ 399  ถ.นิตโย  ต.หนองญาติ  อ.เมืองนครพนม  จ.นครพนม 48000
5 ร้านตงเจริญดีเซล 106  ถ.นิตโย  ต.ในเมือง  อ.เมืองนครพนม  จ.นครพนม  48000
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
1 บจก. พร้อม เทคโนเซอร์วิส 40/14  อาคารบางนาทาวเวอร์ C ชั้น 14  ม.12  ต.บางแก้ว  อ.บางพลี  จ.สมุทรปราฯ
2 บจก. คอนไทย คอนโทรล เทคโนโลยี 89/538  ม.2  ถ.บางนา-ตราด  ต.ราชาเทวะ  อ.บางพลี  จ.สมุทปราการ 10540
3 บจก. บริการสุดปลายฟ้า 232/13-14  ถ.นิตโย  ต.ในเมือง  อ.เมืองนครพนม  จ.นครพนม 48000
4 บจก. เอฟเอ็ม แอควานซ์ เซอร์วิส 15/12  ม.10  ถ.เทพารักษ์  ต.บางปลา  อ.บางพลี   จ.สมุทรปราการ  10540
5 บจก. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ (มหาชน) 200  ม.4  ถ.แจ้งวัฒนะ  ต.ปากเกร็ด  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  11120
สาขาวิชาพณิชยการร่วมกับอุตสาหกรรม  และหน่วยงานสนับสนุนให้ความรู้เพิ่มเติมร่วมสถานศึกษา
1 ฟ้าไท เน็ตเวิร์ค 344  ม.2  ต.หนองญาติ  อ.เมือง  จ.นครพนม  48000
2 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม ต.หนองญาติ  อ.เมืองนครพนม  จ.นครพนม  48000
3 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร 199 พังโคน-วาริช ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนครฯ
เรียนร่วม หลักสูตรทวิศึกษา
1 เรือนจำกลางนครพนม 300  ม.3  ต.ขามเฒ่า  อ.เมือง  จ.นครพนม 48000
2 โรงเรียนปลาปาก 2  ต.ปลาปาก  อ.ปลาปาก  จ.นครพนม  48160
3 โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ ม.4  ต.โคกสว่าง  อ.ปลาปาก  จ.นครพนม  48160
4 โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา 130  ม.8  ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม  48160
5 โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม 15  ม. 9  ต.กุตาไก้  อ.ปลาปาก  จ.นครพนม  48160
6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ถ.หลังศาลากลาง  ต.ในเมือง  อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม  48000
7 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ต.บ้านแก้ง  อ.นาแก  จ.นครพนม  48130
8 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2 ถ.ราชทัณฑ์  ต.ในเมือง  อ.เมืองนครพนม  จ.นครพนม  48000
9 โรงเรียนท่าอุเทนพัฒนา 30  ม.6  ต.โนนตาล  อ.ท่าอุเทน  จ.นครพนม  48120
10 โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม 124  ม. 8  บ.เทพพนม  ต.บ้านผึ้ง  อ.เมืองนครพนม  จ.นครพนม  48000
11 โรงเรียนมัธยมพัชรกิตติยาภา 1 นครพนม 207  ต.หนองฮี  อ.ปลาปาก  จ.นครพนม  48160
11 วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพแขวงคำม่วน บ.ดอนคานช้าง  เมืองท่าแขก  แขวงคำม่วน  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
12 โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) 8  ถ.ศรีเทพ  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครพนม  48000

ข้อมูลจังหวัดนครพนม

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

จังหวัดนครพนม

มีพื้นที่ประมาณ ๕,๕๑๒,๖๖๘  ตารางกิโลเมตร  ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๗๔๐กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๒ อำเภอ รวม ๙๗ ตำบล ๑,๑๒๓ หมู่บ้านการปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตำบล 16 แห่ง และมีองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 86 แห่ง จากข้อมูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในปี 2552 จังหวัดนครพนมมีจำนวนประชากร ทั้งสิ้น 699,725 คน เป็นชาย 348,960 คน และหญิง 350,756 คน ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลมีจำนวนประชากร 27,038 คน เป็นชาย 12,896 คน หญิง 14,142 คน
อำเภอเมืองนครพนม เมืองสุขสงบติดริมแม่น้ำโขง มีพระธาตุนครประดิษฐาน มีพระคู่บ้านคู่เมืองคือพระติ้วพระเทียม
อำเภอปลาปาก เป็นที่ประดิษฐานของ พระธาตุมหาชัย ซึ่งเดิมหลวงปู่คำพันธ์ โฆษปัญโญเคยเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดธาตุมหาชัย
อำเภอท่าอุเทน เมืองเก่าริมโขง มีพระธาตุท่าอุเทน ซึ่งเป็นที่บรรจุพระอรหันตะธาตุ อัครสาวกของพระพุทธเจ้า เช่น พระอัญญาโกทัณญะ พระโมคคัลลา พระสาลีบุตร พระอานนท์ เป็นต้น ท่าอุเทนเป็นถิ่นชาวโส้และย้อ และยังมีรอยเท้าไดโนเสาร์ด้วย
อำเภอบ้านแพง อำเภอที่อยู่เหนือสุดของจังหวัด ตัวเมืองอยู่ริมฝั่งโขง มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญคือ น้ำตกตาดขาม และอุทยานแห่งชาติภูลังกา
อำเภอธาตุพนม ป็นที่ประดิษฐานพระธาตุพนม เป็นอำเภอใต้สุดของจังหวัด และอยู่ริมน้ำโขง
อำเภอเรณูนคร เป็นที่ประดิษฐานพระธาตุเรณุ และถิ่นดั้งเดิมของชาวผู้ไท (หรือภูไท) และกล่าวขวัญกันว่าเป็นถิ่นสาวงามเมืองเรณู นับเป็นแหล่งวัฒนธรรมชาวไทดำที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย
อำเภอนาแก สมรภูมิสำคัญอีกแห่งหนึ่ง เป็นที่เกิดของ วันเสียงปืนแตก และเป็นที่สร้างวีรบุรุษนาแก ขึ้น อำเภอศรีสงคราม อำเภอนาหว้า อำเภอโพนสวรรค์ อำเภอนาทม อำเภอวังยาง อำเภอเล็ก ๆ อยู่ติดกับจังหวัดสกลนคร

จังหวัดนครพนม

มีเนื้อที่ประมาณ 5,512.7 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,445,414.32 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 140 เมตร ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 740 กิโลเมตร
จังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดชายแดน ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ของประเทศไทย มีลักษณะเป็นแนวยาวตามฝั่งแม่น้ำโขงประมาณ 153 กิโลเมตร ตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่ 16-18 องศาเหนือ และลองติจูตที่ 104-105 องศาตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

 

• ทิศเหนือ ติดอำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย
• ทิศตะวันออก ติดแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นแนวกั้นพรมแดน
• ทิศใต้ ติดอำเภอดงหลวง และอำเภอหว้าใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
• ทิศตะวันตก ติดอำเภอกุสุมาลย์ อำเภออากาศอำนวย และอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

การคมนาคมและขนส่ง

การคมนาคมและขนส่งของจังหวัดนครพนม สามารถติดต่อได้ 3 ทาง

• ทางบก มีทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงจังหวัด สำหรับใช้เดินทางติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงได้สะดวก
• ทางอากาศ มีสนามบินสำหรับขนส่งผู้โดยสารและสินค้า อยู่ห่างจากจังหวัด 15 กิโลเมตร ตามเส้นทางนครพนม – สกลนคร
• ทางน้ำ มีเรือยนต์ข้ามฟากระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาวที่ด่านศุลกากรอำเภอเมืองนครพนม จุดผ่อนปรนที่อำเภอธาตุพนม และอำเภออื่น ๆ ที่มีเขตติดกับแม่น้ำโขง
•สภาพการจราจร ภายในเขตเทศบาลเมืองนครพนมตามถนนสายหลักในช่วงเช้า (๐๗.๓๐-๐๘.๐๐น.) และช่วงเย็น ( ๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น. ) จะมีสภาพการจราจรคับคั่ง เช่น บริเวณตลาดสดเทศบาล สี่แยกถนนกลางเมืองไปโรงเรียนนครพนมวิทยาคม หน้าโรงเรียนอนุบาลนครพนม และบริเวณหน้าโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
•วัฒนธรรมพื้นบ้าน (การแสดงและการละเล่น) ประกอบด้วย รำศรีโคตรบูรณ์ รำหางนกยูง ฟ้อนผู้ไทเรณูนคร  เซิ้งเมืองเว  รำเบิ่งโขง  รำบายศรี  แสกเต้นสาก  รำไทญ้อ  รำบูชาพระธาตุพนม  เซิ้งไหลเรือไฟ ทางวิทยาลัยได้มีการสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัดเป็นประจำทุกปี
•โบราณสถาน (ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว) ๑. องค์พระธาตุพนม วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม

๒. เนินดิน วัดธาตุน้อยศรีบุญเรือง ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม

๓. ศิลาจารึก วัดต้นเมืองไชยบุรี ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน

๔. ศิลาจารึก วัดบ้านเหล่าหนาด (ร้าง) บ้านหนาด ตำบลบ้านกลาง

๕. ศาลากลางจังหวัดนครพนมหลังเก่า

•ขนบธรรมเนียมประเพณี จังหวัดนครพนมมีประเพณีส่วนใหญ่คล้ายคลึงกับจังหวัดอื่น ๆ ในภาคอีสาน งานประเพณีที่สำคัญได้แก่ งานนมัสการพระธาตุพนม จัดขึ้นในช่วงวันเพ็ญเดือน ๓ ของทุกปี งานประเพณีไหลเรือไฟ ซึ่งจัดขึ้น ในช่วงวันออกพรรษาของทุกปี  ซึงทางวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการได้ให้ความร่วมมือในการสืบสานประเพณีอันดีของจังหวัดด้วยดีเสมอมา

 

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

270 ถนนเฟื่องนคร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ 0 4251 2434 โทรสาร 0 4251 2434