• image

    ติดต่อเรา
    042-512-434

  • image

    เวลาทำการ
    จ - ศ 08.00 - 17.00

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

หัวหน้า

งานหลักสูตรพัฒนาการเรียนการสอน

นางถาวร ศรีประดิษฐ์

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานหลักสูตรพัฒนาการเรียนการสอน

นางจีรภรณ์ ทองเถาะ

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานหลักสูตรพัฒนาการเรียนการสอน

นางสาววัชรีย์ จิตตธรรม

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานหลักสูตรพัฒนาการเรียนการสอน

นางสาวศิรินภา อุ่นอาสา

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานหลักสูตรพัฒนาการเรียนการสอน

นายก้องนคร แสงวงศ์

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานหลักสูตรพัฒนาการเรียนการสอน

นางจันทร์ทอง ไชยสิทธิ์

หัวหน้า

งานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวเสาวรี สุพา

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวนพมาศ แสนกล้า

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานวิทยบริการและห้องสมุด

นางศิรินภา สุนประสพ

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานวิทยบริการและห้องสมุด

นายศิริวัฒน์ เทศประสิทธิ์

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานวิทยบริการและห้องสมุด

นายฉัตรา ศิริเลิศ

หัวหน้า

งานอาชีวศึกษาระบบทวีภาคี

นางภัทราภรณ์ ทุมมา

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานอาชีวศึกษาระบบทวีภาคี

นางสาววัชรีย์ จิตตธรรม

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานอาชีวศึกษาระบบทวีภาคี

นายสิทธิรัตน์ บุดศรี

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานอาชีวศึกษาระบบทวีภาคี

นายฉัตรชัย สร้างส้อย

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานอาชีวศึกษาระบบทวีภาคี

นายชิน นิวงษา

เจ้าหน้าที่

งานอาชีวศึกษาระบบทวีภาคี

นายวชิรวิทย์ โรจนกุลพันธ์

หัวหน้า

งานสื่อการเรียนการสอน

นายถวัลย์ ทุมมา

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานสื่อการเรียนการสอน

นางศิรินภา สุนประสพ

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานสื่อการเรียนการสอน

นางสาวหยาดพิรุณ ชาญหัตถกิจ

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานสื่อการเรียนการสอน

นายณัฐกรณ์ เจริญตา

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานสื่อการเรียนการสอน

นางศิรินภา สุนประสพ

เจ้าหน้าที่

งานสื่อการเรียนการสอน

นายทัศน์พงษ์ บางทราย

แผนกวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนกวิชา

บัญชี

แผนกวิชา

ไฟฟ้า

แผนกวิชา

ช่างเชื่อมโลหะ

แผนกวิชา

สามัญ

แผนกวิชา

อาหารและโภชนา

แผนกวิชา

อิเล็กหรอนิกส์

แผนกวิชา

คอมพิวเตอร์กราฟิก

แผนกวิชา

คอมพิวเตอร๋ธุรกิจ

แผนกวิชา

ช่างยนต์

แผนกวิชา

คหกรรม

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

270 ถนนเฟื่องนคร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ 0 4251 2434 โทรสาร 0 4251 2434