• image

    เบอร์โทรศัพท์
    042-512-434

  • image

    เวลาทำการ
    จ - ศ 08.00 - 17.00

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2545 (ปรับปรุง 2546)
การเรียนการสอน จัดการศึกษาโดยการเรียนรู้ วิชาสามัญ วิชาสามัญพื้นฐาน วิชาชีพ การประกอบอาหาร และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและการทดลอง กรรมวิธีการทำอาหารการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรให้เป็นอาหาร อาหารสำเร็จรูป ตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพของอาหารให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค
แนวทางการประกอบอาชีพ ผู้ช่วยโภชนากร ผู้ช่วยนักวิชาการโภชนาการ ผู้ช่วยกุ๊ก รับราชการ บริษัท-เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย/พนักงานขายเกี่ยวกับอาหาร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการผลิตที่เกี่ยวกับอาหาร วัตถุดิบทางการเกษตร พนักงานโรงแรม – ทำงานห้องอาหาร ฯลฯ
รายได้ (เริ่มต้น) ภาครัฐ 6,000 – 8,000 บาท
ภาคเอกชน 7,000 – 9,000 บาท
อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

หัวหน้าแผนก

วิชาอาหารและโภชนาการ

นางอารีรัตน์ คำเรือน

ครูผู้สอนประจำแผนก

วิชาอาหารและโภชนาการ

นายเชาวลิต เหมลา

ครูผู้สอนประจำแผนก

วิชาอาหารและโภชนาการ

นางสาวเสาวรี สุพา

ครูผู้สอนประจำแผนก

วิชาอาหารและโภชนาการ

น.ส.เมธิกา หว่างแสง

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

270 ถนนเฟื่องนคร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ 0 4251 2434 โทรสาร 0 4251 2434