• image

    ติดต่อเรา
    042-512-434

  • image

    เวลาทำการ
    จ - ศ 08.00 - 17.00

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

หัวหน้า

งานบริหารงานทั่วไป

นางถาวร ศรีประดิษฐ์

เจ้าหน้าที่

งานบริหารงานทั่วไป

นางจีรภรณ์ ทองเถาะ

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานบริหารงานทั่วไป

นางสาววัชรีย์ จิตตธรรม

เจ้าหน้าที่

งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวศิรินภา อุ่นอาสา

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานบริหารงานทั่วไป

นายก้องนคร แสงวงศ์

เจ้าหน้าที่

งานบริหารงานทั่วไป

นางจันทร์ทอง ไชยสิทธิ์

หัวหน้า

งานทะเบียน

นางสาวเสาวรี สุพา

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานทะเบียน

นางสาวนพมาศ แสนกล้า

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานทะเบียน

นางศิรินภา สุนประสพ

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานทะเบียน

นายศิริวัฒน์ เทศประสิทธิ์

เจ้าหน้าที่

งานทะเบียน

นายฉัตรา ศิริเลิศ

หัวหน้า

ประชาสัมพันธ์

นางภัทราภรณ์ ทุมมา

ผู้ช่วยหัวหน้า

ประชาสัมพันธ์

นางสาววัชรีย์ จิตตธรรม

เจ้าหน้าที่

ประชาสัมพันธ์

นายวิรัช อัคฮาด

ผู้ช่วยหัวหน้า

ประชาสัมพันธ์

นายสิทธิรัตน์ บุดศรี

ผู้ช่วยหัวหน้า

ประชาสัมพันธ์

นายฉัตรชัย สร้างส้อย

เจ้าหน้าที่

ประชาสัมพันธ์

นายทัศน์พงษ์ บางทราย

ผู้ช่วยหัวหน้า

ประชาสัมพันธ์

นายชิน นิวงษา

เจ้าหน้าที่

ประชาสัมพันธ์

นายวชิรวิทย์ โรจนกุลพันธ์

หัวหน้า

งานบุคลากร

นายถวัลย์ ทุมมา

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานบุคลากร ศูนย์เรือนจำ

นางศิรินภา สุนประสพ

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานบุคลากร

นางสาวหยาดพิรุณ ชาญหัตถกิจ

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานบุคลากร ศูนย์ปลาปาก

นายณัฐกรณ์ เจริญตา

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานบุคลากร ศูนย์ท่าอุเทน

นางศิรินภา สุนประสพ

เจ้าหน้าที่

งานบุคลากร

นายทัศน์พงษ์ บางทราย

หัวหน้า

งานการเงิน

นางณัฐธิยาน์ จะรุสินธ์

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานการเงิน

นางสาวจันทิมันตุ์ อุปถัมภ์

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานการเงิน

ว่าที่ ร.ต.อุทัย ชินอ่อน

เจ้าหน้าที่

งานการเงิน

นางสาวอภิญญา คล่องแคล่ว

เจ้าหน้าที่

งานการเงิน

นางสาวอารญา พ่อลื้อ

หัวหน้า

การบัญชี

นางสุจินดา คำพุช

ผู้ช่วยหัวหน้า

การบัญชี

ว่าที่ ร.ต.อุทัย ชินอ่อน

เจ้าหน้าที่

การบัญชี

ว่าที่ ร.ต.หญิงพรภิรมย์ พรหมหากุล

หัวหน้า

งานพัสดุ

นายศุภราชัย คำเรือน

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานพัสดุ

นางสาวสุรีรัตน์ ฤทธิ์ธรรม

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

พนักงานขับ

นายอัมคา บุญแน่น

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่

งานพัสดุ

นายศิริวัฒน์ เทศประสิทธิ์

เจ้าหน้าที่

งานพัสดุ

นายนิรันดร์ ผาลี

พนักงานขับรถยนต์

งานพัสดุ

นายธนัตถ์ พันที

หัวหน้า

งานอาคารสถานที่

นายเชิดศักดิ์ ศรีผ่องงาม

เจ้าหน้าที่

งานอาคารสถานที่

นายไพบูลย์ ไชยสิทธิ์

พนักงานทั่วไป

แม่บ้าน

นางจันทร์ทอง ไชยสิทธิ์

พนักงานทั่วไป

แม่บ้าน

นางเข็มรา โพนชัย

พนักงาน

รักษาความปลอดภัย

นายวันนี เข็มปัญญา

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานอาคารสถานที่

นายสุพิศ อุดมมาลี

เจ้าหน้าที่

งานอาคารสถานที่

นายพนบ บำรุงหงส์

คนงาน

นักการภารโรง

นายอำนาจ เจนไธสง

พนักงานทั่วไป

แม่บ้าน

นางสาวจินตนา มุ่งลา

พนักงานทั่วไป

แม่บ้าน

นางสาวรัตนา เจนไธสง

พนักงาน

รักษาความปลอดภัย

นายสมบูรณ์ ไชยต้นเทือก

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานอาคารสถานที่

นายเอกชิน ยอดสุบรรณ์

คนงาน

นักการภารโรง

นายยุทธชัย ไชยศรี

คนงาน

นักการภารโรง(ศูนย์ท่าอุเทน)

นายอำพร ยะวงศรี

พนักงานทั่วไป

แม่บ้าน

นางสาวนิ่มนวล มินตา

พนักงาน

รักษาความปลอดภัย

นายชราวุฒิ หมู่มี

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

270 ถนนเฟื่องนคร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ 0 4251 2434 โทรสาร 0 4251 2434