• image

    ติดต่อเรา
    042-512-434

  • image

    เวลาทำการ
    จ - ศ 08.00 - 17.00

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

หัวหน้า

งานแผนและงบประมาณ

นายวงษ์ทอง คึมยะราช

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางสาวประภาพร คำปัน

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายชิน นิวงษา

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายฤทธิชัย บัวชุม

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางสาวชุลีพร ต้นสวรรค์

เจ้าหน้าที่

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายวิรัช อัคฮาด

หัวหน้า

งานครูที่ปรึกษา

นายพิทยา บุนนท์

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานครูที่ปรึกษา

ว่าที่ ร.ต.อุทัย ชินอ่อน

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานครูที่ปรึกษา

นายปรีชา ปุ่มเป้า

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานครูที่ปรึกษา

นายณัฐพล คัชภูทัศน์

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานครูที่ปรึกษา

นางสาววัชรีย์ จิตธรรม

เจ้าหน้าที่

งานครูที่ปรึกษา

นางสาวจันทิมันตุ์ อุปถัมภ์

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานครูที่ปรึกษา

นายเอกชิน ยอดสุบรรณ์

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานครูที่ปรึกษา

นายกิ่งทอง บุญพิมพ์

หัวหน้า

งานปกครอง

นายอาคม โอชโร

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานปกครอง

นางถาวร ศรีประดิษฐ์

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานปกครอง

นายศุภราชัย คำเรือน

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานปกครอง

นายปรีชา ปุ่มเป้า

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานปกครอง

นายศรชัย คงอิว

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานปกครอง

นายถวัลย์ ทุมมา

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานปกครอง

นางโสภา พุทธา

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานปกครอง

นายเชาลิต เหมลา

เจ้าหน้าที่

งานปกครอง

นายวชิรวิทย์ โรจนกุลพันธ์

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานปกครอง

นายสุพิศ อุดมมาลี

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานปกครอง

นางภัทราภรณ์ ทุมมา

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานปกครอง

นางอารีรัตน์ คำเรือน

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานปกครอง

นายเอกชัย แก้วนิวงศ์

หัวหน้า

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นายพงษ์พิสาร ชัยเพชร

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นายชิน นิวงษา

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นายณัฐพล คัชภูทัศน์

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นายฤทธิชัย บัวชุม

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นายสุระพงษ์ นิลทา

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นายเอกชิน ยอดสุบรรณ์

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นายเชาวลิต เหมลา

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นางสาวประภาพร คำปัน

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นายสิทธิรัตน์ บุดศรี

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นายอนุสรณ์ ไม่แพง

เจ้าหน้าที่

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

น.ส.สุณัฐฐา ไชยวงค์ษา

หัวหน้า

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นางปาริชาติ โอชโร

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

น.ส.อภิญญา คล่องแคล่ว

เจ้าหน้าที่

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวจันทิมันตุ์ อุปถัมภ์

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

น.ส.หยาดพิรุณ ชาญหัตถกิจ

หัวหน้า

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายศรชัย คงอิว

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายเจษฎา แฝงเพชร

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายเอกชิน ยอดสุบรรณ์

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายศิวะ วิสุทธาจารี

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายศักดิ์ศิริ ภคินเพิ่มสิน

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายสุระพงศ์ นิลทา

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายก้องนคร แสงวงค์

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายเชาวลิต เหมลา

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นางอารีรัตน์ คำเรือน

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นางสาวชุลีพร ต้นสวรรค์

ผู้ช่วยหัวหน้า

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายณัฐพล คัชภูทัศน์

เจ้าหน้าที่

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายวชิรวิทย์ โรจนกุลพันธ์

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

270 ถนนเฟื่องนคร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ 0 4251 2434 โทรสาร 0 4251 2434